องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทร.054-682042-51

สรุปการประชุม ก กลาง PDF พิมพ์ อีเมล
( 4 Votes )
  
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 09:52 น.

           วันนี้ขอนำเอาการสรุปการประชุม ก กลางขององค์การบริหารส่วนตำบลมาเล่าสู่กันฟังนะค่ะ ขอขอบคุณ
ท่านอำพล ยุติโกมินทร์ ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาเลขาธิการสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ความกรุณาในการให้นำมติการประชุมมาเล่าเล่าสู่ชาวท้องถิ่นได้รับ ทราบกัน ขอคัดลอกมาดังนี้ค่ะ

 

        เรียนเพื่อนข้าราชการท้องถิ่นทุกท่าน ตามที่ได้มีการติดตามเรื่องการประชุม ก.กลางขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโดยตลอด ผมขอแจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนข้าราชการท้องถิ่นทุกท่าน หลังจากได้มีการประชุมอนุโครงสร้างเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมีวาระที่สำคัญก่อนนำเสนอที่ประชุม ก.กลาง ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ดังนี้

๑.เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕ % ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากันโดยใช้เวลานานพอสมควรว่าเป็นอำนาจของก.กลาง หรือ ก.ถ.กันแน่ ในที่สุดก็มีมติว่าเป็นเรื่องที่ ก.กลางต้องพิจารณา ส่วนอนุโครงสร้างมีหน้าที่ในการยกร่างทำรายละเอียดเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ ประชุม ก.กลาง เพื่อพิจารณาต่อไป

- มติที่ประชุม ก.กลาง เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ประกาศใช้และมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไปครับ แต่บัญชีเงินเดือนที่อยู่ในท้ายระเบียบวาระการประชุมนี้เป็นการปรับเพิ่ม ๕ เปอร์เซ็นต์แล้ว แต่ต้องแก้ไขหลังจากประกาศเรื่องเงินเดือนตามคุณวุฒิรัฐมนตรีลงนามแล้วส่ง กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ

๒.การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน ส่วนตำบลกรณีการขอใช้บัญชีข้ามจังหวัด เรื่องนี้อนุโครงสร้างได้มีการประชุมตั้งแต่ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และได้นำเสนอให้ที่ประชุม ก.กลางได้พิจารณาไปแล้วแต่มีผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ร้องเรียนเข้ามาอนุโครง สร้างโดยฝ่ายเลขาจึงได้นำเข้าที่ประชุมอนุโครงสร้างอีกครั้งหนึ่ง เรื่องนี้ในที่ประชุม ก.กลาง ได้ตั้งคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทน ก.กลาง ทั้ง ๓ ก. ไปหาแนวทางในการสอบบรรจุแต่งตั้งแล้วนำเสนอ ก.กลางอีกครั้งหนึ่งครับ

๓.เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนระดับ ๗ เป็นผู้อำนวยการกองระดับ ๗  เรื่องนี้อนุโครงสร้างได้มีการประชุมตั้งแต่ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เช่นเดียวกัน และได้นำเสนอให้ที่ประชุม ก.กลางได้พิจารณาไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม ๒๕๕๔ แต่ยังไม่ผ่านที่ประชุม ก.กลาง ผมจึงได้ถามฝ่ายเลขาในที่ประชุมอนุโครงสร้างเพื่อขอทราบความคืบหน้า ฝ่ายเลขาฯ ชี้แจงว่าได้นำเข้าที่ประชุม ก.กลาง แล้ว และได้ให้ฝ่ายเลขาไปตรวจสอบให้รอบคอบและนำกลับมาเข้าที่ประชุมในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ อีกครั้งหนึ่ง

- มติที่ประชุม ก.กลาง เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้หัวหน้าส่วนระดับ ๗ ซึ่งครองตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน และมีคุณสมบัติครบในการปรับเป็นผู้อำนวยการกองไม่ต้องทำการคัดเลือกอีกแต่ เมื่อปรับเป็นผู้อำนวยการกองระดับ ๗ แล้วให้เข้ารับการฝึกอบรมภายหลังตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่ายเลขาไปปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม

๔.เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ซึ่งอนุโครงสร้างได้มีการประชุมไปตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ และได้เข้าที่ประชุม ก.กลางไปตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ แต่เรื่องนี้กลับล่าช้าออกไปด้วยเหตุผลที่เคยตอบในกระทู้ให้ทุกท่านทราบแล้ว เมื่อมีการแก้ไขใหม่นำกลับมาเข้าที่ประชุม ก.กลางอีกครั้งหนี่งในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งก.กลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งในเรื่องนี้ผมได้พยายามติดตามทั้งทางโทรศัพท์ เข้าไปที่กรมด้วยตนเองหลายครั้ง และในการประชุมอนุโครงสร้างเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ผมก็สอบถามฝ่ายเลขาในที่ประชุมอีกครั้ง ฝ่ายเลขาชี้แจงว่าได้ส่งประกาศฯไปให้รัฐมนตรีลงนามตั้งแต่ต้นเดือนมี.ค.แล้ว แต่ยังไม่ส่งกลับมาครับ ผมจะพยายามติดตามให้ครับเมื่อได้แล้วจะนำลงเว็ปให้เร็วที่สุด

๕.เรื่อง เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ในที่ประชุม ก.กลาง เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ใช้เวลาพอสมควรตามที่ฝ่ายกฎหมายได้นำเสนอว่าเป็นอำนาจของ ก.ถ. ไม่ใช่อำนาจของ ก.กลาง ท่านรองวสันต์จึงได้เสนอให้นำข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมาใช้ในกรณีนี้แทน แต่ฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ ๒-๓ ท่านยังแสดงความเห็นคัดค้าน ท่านรัฐมนตรีบุญจงจึงได้ให้ฝ่ายเลขาไปทำตัวเลขในการจ่ายเงินในกรณีที่ไม่ เกิน ๔๐ % แล้วเอาเข้าที่ประชุมในเดือนเมษายนก่อนยุบสภาให้ดำเนินการให้เรียบร้อยใน เดือนเมษายน

ระเบียบวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดดังนี้

นายอำพล ยุติโกมินทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

เลขาธิการสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

ข่าวโดยอบต.สวนจิก ศรีสมเด็จเมื่อ 29 มีนาคม 2011 เวลา 9:45 น.
 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2011 เวลา 23:04 น. )
 

เข้าชมทั้งหมด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้570
mod_vvisit_counterเมื่อวาน8063
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้570
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว46286
mod_vvisit_counterเดือนนี้111841
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว127000
mod_vvisit_counterทั้งหมด2919086

online

เรามี 61 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QRCode Phasing

สายตรงนายก ผาสิงห์

ปฎิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
พฤศจิกายน 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

10 Language

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบเพลงเมืองน่าน


PopUp MP3 Player (New Window)

ปฏิทินกิจกรรม ล่าสุด

ไม่มีกิจกรรม